A Magyar Pénztárszövetség alapszabálya

Magyar Nyugdíj-, Önsegélyező-, Egészség Pénztárak és Kölcsönös Segélyegyletek Országos Szövetsége

 

 

ALAPSZABÁLY

 

Eredeti alapszabály, és az 1994. november 21-i és 1996. április 10-i és 1997. április 15-i továbbá az 1998. június 17.-én és 2009. június 11-én elfogadott módosítások egységes szerkezetbe foglalt szövege

 

 

I.            fejezet

 

 

Általános rendelkezések

 

 

1.§       A Szövetség azokat a Magyarországon létrejött és működő egyesületeket és az 1993. évi XCVI. Törvény alapján létrejött pénztárakat, valamint területi, szakmai, ágazati pénztárak szövetségét (továbbiakban: egyesületek és pénztárak) tömöríti, amelyek tagjai társadalombiztosítási, egészségügyi és szociális ellátását egészítik ki.

 

2.§      A Szövetség az 1991. X. 11-től működő Magyar Egészségpénztár Egyesületek szövetségének jogutód szerve

 

3.§      1./ A Szövetség neve:        Magyar Egészség-, Nyugdíj-, Önsegélyező

Pénztárak és Kölcsönös Segélyegyletek Országos Szövetsége                           (Magyar Pénztárszövetség)

2./ Székhelye: Jáborcsik és Társa Kft. címén:

                  1042 Budapest, József Attila u. 18. II/15.

3./ Induló vagyona: 42.209,- Ft

4./ A Szövegség önálló jogi személy, képviseletét az elnök látja el.

Az elnök ezt a jogkörét átruházhatja.

5./ A Szövetség nyitott szervezet, amelyhez az 1.§-nak megfelelő, és az 5. § szerinti alapelvek alapján működő szervezet – az Alapszabályban foglaltak szerint – elnökségi döntés alapján csatlakozhat.

 

4.§      A Szövetség célja:

1./ Elősegíteni és fejleszteni Magyarországon az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak és egyesületek kialakulását, működését.

2./ Képviselni, koordinálni a szövetséghez tartozó pénztárak, egyesületek érdekeit belföldön és külföldön.

 

5.§       A Szövetség, és a Szövetséghez tartozó tagszervezetek működésének alapelvei: részvételi demokrácia, önkéntesség, függetlenség, szolidaritás, non-profit működés, társadalmi kockázatközösség, kockázatkezelésen alapuló szolgáltatások.

 

 

II.            fejezet

 

Tagsági viszony

 

 

6.§      A Szövetség tagjai lehetnek:

1./ Mindazok a pénztárak és egyesületek valamint szövetségeik, amelyek az 5.§-ban foglalt alapelvek szerint működnek, és felvételüket az Elnökség jóváhagyja.

Kivételt képeznek az alakuló közgyűlésen belépők, akiknek felvételét a közgyűlés hagyja jóvá.

 

2./ Jogfolytonossággal tagok maradnak a Magyar Egészségpénztár Egyesületek Szövetségéhez tartozó egyesületek, amennyiben tagsági viszonyukat a továbbiakban is fent kívánják tartani.

 

3/  A Szövetség tagjairól nyilvántartást vezet.

 

4./ A tagsági viszony az Elnökség határozatát követő napon kezdődik.

 

5./ A tagsági viszony megszűnik:

 • kizárással,
 • kilépéssel,
 • a tagszervezet megszűnésével.

A Közgyűlés kizárhatja azt a tagot, amely a Szövetséggel szemben fennálló kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi vagy olyan működést fejt ki vagy tevékenységet folytat, amely a Szövetség érdekeit súlyosan sérti. Ki kell zárni azt a tagot, amely a tagsági feltételeknek nem felel meg.

A tag három hónapi felmondási idővel tagsági viszonyát megszüntetheti (kilépés). A tag kilépési nyilatkozatot csak akkor tehet, ha a kilépés közlésekor tartozása nem áll fenn a Szövetséggel szemben.

 

 

7.§      A tagszervezetek jogai és kötelezettségei:

1./ A tagszervezetek, képviselőik útján részt vehetnek a Szövetség munkájában. A tagszervezetek képviselői – az Alapszabályban meghatározott módon – a Szövetség szerveibe beválaszthatók, illetőleg a szövetség tisztségviselőinek megválaszthatók.

2./ A tagszervezetek részesülnek a Szövetség szolgáltatásaiból

3./ A tagszervezetek kötelesek:

 • a Szövetségi Közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni,
 • a Szövetségi célok, és a Közgyűlés határozatainak megvalósításában aktívan részt venni.

 

 

8.§      Tagdíj és tagsági forma:

1./ Tagdíjfizetési kötelezettséget a Közgyűlés állapít meg.

A tagdíjfizetési kötelezettség megállapításával egyidejűleg rendelkezni kell a tagdíj mértékéről, fizetési módjáról és idejéről.

 

2./ A szövetségi tagság formái:

 • rendes tag
 • megfigyelő tag / az a Pénztár vagy Egyesület, amely bejelentette a Magyar Pénztárszövetséghez való csatlakozási szándékát, de
 1. bírósági nyilvántartásba vétel
 2. pénztárfelügyeleti működési engedély
 3. saját közgyűlésének csatlakozásra vonatkozó határozat hármas együttes feltétellel még nem rendelkezik./

A megfigyelő tag a csatlakozási szándék jelzését követő év május elsejétől kezdődően tagdíj fizetési kötelezettséggel bír.

 

III.          Fejezet

 

A Szövetség szervezete és működése

 

 

9.§      1./ A    Szövetség szervezete:

 • Küldöttközgyűlés
 • Elnökség
 • Etikai bizottság
 • Számvizsgáló Bizottság
 • Nyugdíjpénztár tagozat
 • Egészségpénztár és Önsegélyező pénztár tagozat
 • Biztosító és Önsegélyező egyesületi tagozat
 • Szakmai Bizottságok

2./     A szövetség tisztségviselői:

 • elnök (társadalmi)
 • alelnökök
 • ügyvezető elnök

 

3./ Titkársága (a Szövetség munkaszervezete)

 

 

10.§    Küldöttközgyűlés

1./ A Küldöttközgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, mely a Szövetség   tagjainak képviselőiből áll.

 

2./ A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az Elnökség, a Számvizsgáló Bizottság tagjainak, a Szövetség tisztségviselőinek négy évi időtartamra történő megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,
 • a tagegyesületek tagsági viszonyának megszüntetése,
 • a bizottságok beszámoltatása,
 • az éves pénzügyi terv és mérlegbeszámoló jóváhagyása, a szolgáltatások körének meghatározása és módosítása,
 • a tagdíj meghatározása,
 • a gazdálkodási eredmény felosztási elveinek meghatározása,
 • a Szövetség megszüntetése, és a Szövetség vagyonának felosztása.

 

3./ A Küldöttközgyűlés működése:

A Küldöttközgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Ez az évi rendes közgyűlés. A közgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze.

Rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni, ha azt

 • az Elnökség
 • a Számvizsgáló Bizottság
 • bármelyik tagozat

az ok megjelölésével azt indítványozza

 

A rendkívüli küldöttközgyűlés összehívására vonatkozó indítványt a Szövetség elnökéhez kell benyújtani, aki a kézhezvételt követő 8 napon belül köteles az összehívásról intézkedni. Ha a Szövetség elnöke az összehívásra vonatkozó indítványnak nem tesz eleget, az indítványozó közvetlen jogosult a Közgyűlést összehívni.

 

A Küldöttközgyűlés napirendjét, az írásos előterjesztéseket a szövetség elnöke a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal megküldi a tagoknak. A Közgyűlés levezetője a Szövetség elnöke.

 

A Küldöttközgyűlésen minden tag jogosult részt venni. Minden tagnak szavazati joga van. A szavazati jog az igazolt taglétszáma után jár, ahhoz igazodik, olyképpen:

 

Taglétszám                         Tagdíj                                   Szavazatpont

      Ft/hónap

 1. 15-200 100 1
 2. 201-1000 1000 10

1          3. 1001-5000                                   2.500                                     25

 1. 5001-10000 7.500 75
 2. 10001- 12.500 125

 

hogy minden tagszervezetnek a fenti táblázat szerinti szavazatpontja van. A határozathozatalnál a gyűlésen jelenlévő tagszervezetek legalább a felének egyetértésére van szükség. Páros számú tagszervezet esetén elegendő a tagszervezetek felének az egyetértése (50 %). Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, amelynek a küldöttközgyűlés megkezdésének időpontjáig 90 napot meghaladó időtartamban tartozása van a Szövetséggel szemben.

 

Az 1. és 2. sorba tartozó 100 és 1000 Ft/hónap összegű tagdíjat fizető pénztárak évente egy alkalommal (január 31.-ig), míg ennél nagyobb összegű tagdíjat fizető pénztárak (a 3., 4., 5., sorba tartozók) évente két alkalommal (január 31.-ig és július 31.-ig) fizetik be a tagdíjat. A tagdíjat a Szövetség számlája alapján kell fizetni.

 

A szavazati jog gyakorlásából kizárt tagról a Közgyűlés megnyitása után tájékoztatást kell adni.

 

A Küldöttközgyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza. A Szövetség tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása tárgyában titkos szavazással kell dönteni. Titkos szavazás esetén a szavazatok összeszámolására és a szavazás jogszerűségének ellenőrzésére szavazatszedő bizottságot kell választani a tagok közül

 

A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati jogosultsággal rendelkező szervezetek legalább a fele megjelent, és az általuk képviselt szavazatok száma kiteszi a szavazásra jogosult tagszervezetek szavazatának a felét. Határozatképtelenség esetén 30 napon belül ismételt közgyűlést kell összehívni. Az ismételt közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendben szereplő kérdésekben. (A megismételt küldöttközgyűlést legkevesebb 6 nap múlva lehet megtartani.)

 

A Küldöttközgyűlés határozatait – ha az Alapszabály kivételt nem tesz – a jelenlevő tagok szótöbbségével hozza.

 

A jelenlevő tagok által képviselt szavazatok 2/3-a szükséges:

 1. az Alapszabály elfogadásához és módosításához,
 2. tag kizárásához,
 3. az éves pénzügyi terv elfogadásához,
 4. a tagdíj fizetési kötelezettség megállapításához
 5. vagyoni kötelezettség megállapításához
 6. a Szövetség megszűnéséhez és más szervezethez való csatlakozásához

 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által választott hitelesítők írnak alá.

 

11.§    Elnökség

Az Elnökség tagjainak száma átalakuláskor minimálisan 4 fő, akiket a Közgyűlés választ 4 éves időtartamra.

 

Hivatalból tagja a Szövetség elnöke, az alelnökök, és az ügyvezető elnök.

Az elnök határozott időtartamig betöltheti az ügyvezető elnök feladatkörét is.

A Szövetséghez csatlakozó szervezetek számának növekedésével az Elnökség létszáma nem haladhatja meg a 7 főt.

Az Elnökséget a Szövetség elnöke vezeti.

 

Az Elnökség tagjainak megbízása megszűnik:

 • a tag halálával,
 • a megbízás lejártával (a megbízás lejártát követő közgyűlésen tartott eredményes választás során)
 • lemondásának bejelentésével (mely esetben a megszűnés időpontja a következő Elnökségi ülés vége)
 • az Etikai Bizottság kedvezményezése alapján napirendre tűzve, a Közgyűlés Határozata alapján
 • visszahívással.

 

12.§    Az Elnökség hatásköre:

 

1./ Határoz mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

2./ Dönt a tagszervezetek felvételéről, megfigyelő- vagy rendes tagságáról.

3/    Előkészíti és végrehajtja a Közgyűlés döntéseit.

4./   Előkészíti az éves pénzügyi tervet, és a mérlegbeszámolót.

5./ Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szövetség ügyvezető elnöke vonatkozásába, kivéve a munkaviszony létesítését és megszüntetését.

6./ Elkészíti a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet a Közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra.

7./ Beszámol a Közgyűlésnek a két ülés közötti időszakban végzett tevékenységéről.

8./ Véleményezi a Pénztárfelügyelet által kiadásra kerülő elvi

iránymutatásokat.

9./ Képviselő(ke)t delegál a Pénztártanácsba.

10./ Meghatározza a külső szervekkel való kapcsolattartás elveit és gyakorlatát.

11./ Dönt a szakbizottságok felállításáról és kijelöli azok vezetőit.

 

 

 

13.§    Az Elnökség működése:

 

1./ Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja.

Az ülést az elnök hívja össze. Az Elnökség bármely tagja, az ok megjelölésével, rendkívüli ülés összehívását indítványozhatja. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítvány elutasítását – ha az elnök az ülést nem hívta össze – a következő ülésen meg kell indokolni.

2./ Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt veszt a számvizsgáló bizottság elnöke

3./ Az Elnökség határozatképes, ha azon a létszámának több mint a fele jelen van.

4./ Határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az elnök mindig utoljára szavaz.

5./ Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a hitelesítésre felkért jelenlévő tag ír alá.

 

 

14.§    Számvizsgáló bizottság:

1./ A számvizsgáló bizottság 3 tagból áll, akiket a Küldöttközgyűlés választ titkos szavazással. Első ízben 5 évre, majd 4 évre szólóan.

A számvizsgáló bizottság saját tagjai közül első ülésén elnököt    választ.

 

2./ A számvizsgáló bizottság tagja nem lehet az Elnökség tagja.

 

3./ A Számvizsgáló Bizottság alapvető feladata a Szövetség gazdálkodási és számviteli rendjének folyamatos ellenőrzése. Ezzel kapcsolatosan jogosult gyakorolni a jogszabályokban, valamint a jelen Alapszabályban biztosított hatásköröket.

 

 

15.§    A Szövetség tagozatai, szakmai bizottságai:

1./ A Küldöttközgyűlés a szövetséghez tartozó pénztárak, egyesületek és szövetségek képviselőiből külön tagozatot hozhat létre.

2/ Az Elnökség az érdekvédelmi és érdekegyeztető tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében szakmai bizottságokat hozhat létre.

 

 

16.§    A Szövetség tisztségviselői:

1./ A Szövetség elnökét, továbbá a későbbiekben a tagozatok jelölése alapján 3 alelnökét – akik egyben a tagozatok vezetői is – ügyvezető és további elnökségi tagjait, elnökét a Küldöttközgyűlés választja 4 éves időtartamra.

Az átalakuló küldöttközgyűlésen az elnökség tagjai a közgyűlés saját jelölése alapján választja.

2./ Tevékenységükért a Küldöttközgyűlésnek felelősek, a szövetséggel munkaviszonyban nem állhatnak, kivéve az ügyvezető elnököt, aki tevékenységét a Szövetséggel létesített munkaviszony keretében látja el.

3./ Az elnök képviseli a Szövetséget, és gyakorolja az Elnökség hatáskörét, amikor az nem ülésezik. E tevékenységéről beszámolási kötelezettsége van az Elnökség részére a legközelebbi ülésén.

4./ Az elnököt akadályoztatása esetén az Elnökség által megbízott alelnök helyettesíti. E körben az elnököt megillető valamennyi jogot gyakorolhatja

5./ Az ügyvezető elnök alapvető feladata a Titkárság munkájának irányítása, ellenőrzése

 

 

17.§    A Szövetség Titkársága:

1./ A Szövetség igazgatási – ügyviteli szervezete vezetője az ügyvezető elnök

2./ A Titkárság munkavállalói tevékenységüket a Szövetséggel létesített munkaviszony keretén belül látják el, velük szemben a munkáltatói jogkört az ügyvezető elnök gyakorolja.

3./ Tevékenységét az Elnökség által jóváhagyott ügyrend alapján végzi.

 

IV.            fejezet

A Szövetség gazdálkodása és vagyona

 

 

18.§    1./        A Szövetség vagyonának forrásai:

 • a tagszervezetek által befizetett tagdíjak,
 • külső szervek, szervezetek által nyújtott támogatások,
 • a Szövetség vagyonának a hozadéka

 

2./        A Szövetség vagyonából:

 • fedezi a működési kiadásokat
 • fedezi a tagszervezetek részére nyújtott szolgáltatásokat,
 • oktatási és egyéb céltámogatást nyújt,
 • általános és garanciaalapot hozhat létre a tagszervezetek számára.
 • vállalkozik

 

 

V.            fejezet

 

Szolgáltatások

 

 

19.§    A Szövetség tagszervezetei részére nyújtott szolgáltatások:

1./ A tagszervezetek fejlődését szolgáló gazdálkodási vezetési módszerek kidolgozása, előterjesztése.

2./ A tevékenységhez kapcsolódó koordinációs és információs tanácsadás nyújtása,

3./   Szakemberképzés, szakmai továbbképzés,

4./   Nemzetközi kapcsolatok közvetítése, koordinálása,

5./  Az általános- és a garanciaalap működtetése.

 

 

VI.            fejezet

 

Záró rendelkezések

 

Az átalakult Szövetség a bírósági nyilvántartásba vétellel – az alakulás napjára visszamenő hatállyal – kezdi meg működését.

 

 

Záradék:  az átalakult szövetséget a Komárom-Esztergom megyei Bíróság Pk.60.203/1991/5 sz. végzésével bejegyezte. A végzés jogerős.

 

Budapest, 1994. július 9.

 

Tatabánya, 1998. március 18.

Dr. Batta Pálné sk.

Megyei bírósági bíró sk.

 

A székhely módosítást a 2009.06.11-i közgyűlés elfogadta.